TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/CT-TTHT
V/v : chính sách thuế

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng
Địa chỉ: 148 Khánh Hội, P.6, Q.4, TP.HCM
Mã số thuế: 0303673276

Trả lời văn bản ngày 12/01/2015 của Côngty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3.d Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật quản lý thuế quy định về khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài:

“Khai thuế đối với hãng vận tải nướcngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đạilý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọichung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay chocác hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tảinước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vậntải.

Khai thuế đối với hãng vận tải nướcngoài là loại khai theo quý.

d.1) Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với hãng vận tảinước ngoài theo mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tếdành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kêthu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ theo mẫu số01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèmtheo Thông tư này.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty là đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá cho hãng tàu nước ngoàithì Công ty phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài theoquy định trên. Trường hợp từ năm 2014 trở về trước Công ty đã khấu trừ, kê khaivà nộp thuế theo tháng thì kể từ năm 2015 Công ty thực hiện kê khai khấu trừthuế nhà thầu theo quý theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
116-2188 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga