BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/TCHQ-QLRR
V/v: xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công vănsố 170/HQĐNa-QLRR ngày 19/01/2015 và côngvănsố 210/HQĐNa-QLRR ngày 21/01/2015 của Cục Hảiquan Đồng Nai liên quan đến việc phân luồng kiểm tra hải quan, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc tại côngvăn số 170/HQĐNa-QLRR và công văn số210/HQĐNa-QLRR dẫn trên đã được Tổng cục Hải quan kiểm tra và xử lý trên hệ thốngVCIS theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 56 và Khoản 4 Điều39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan