BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 916/TCT-CS
V/v triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từngày 01/4/2009, riêng các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Trong khi chờ Nghị định củaChính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành, để chủ động triểnkhai thực hiện đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tổ chức phổbiến, quán triệt một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Luật thuế tiêu thụđặc biệt số 27/2008/QH12 trong nội bộ ngành và tới người nộp thuế trên địa bànquản lý như sau:

1. Về đối tượng chịu thuế: Luậtthuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 có bổ sung thêm một số nhóm hàng hóa,dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, cụ thể:

a. Hàng hóa

- Nhóm thuốc lá điếu, xì gà: Bổsung chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;

- Nhóm ôtô dưới 24 chỗ ngồi: Bổsung xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàngghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chởhàng;

- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô babánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;

- Tàu bay, du thuyền;

b. Dịch vụ

- Bổ sung trò chơi điện tử cóthưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và cácloại máy tương tự.

2. Về thuế suất: Luật thuế tiêuthụ đặc biệt số 27/2008/QH12 có điều chỉnh thuế suất thuế TTĐB đối với một sốhàng hóa, dịch vụ như sau:

2.1. Đối với các loại hàng hóa,dịch vụ (trừ rượu, bia) việc áp dụng thuế suất thống nhất từ ngày 01/4/2009,một số trường hợp như sau:

a) Đối với ôtô dưới 24 chỗ ngồi

Thuế suất thuế TTĐB áp dụng khácnhau đối với các loại ôtô sử dụng nhiêu liệu khác nhau: ôtô chạy bằng xăng kếthợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng khôngquá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạybằng điện.

Việc áp dụng thuế suất thuế TTĐBđối với ôtô như sau:

- Thuế suất thuế TTĐB đối với xeô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống được áp dụng theo dung tích xi lanh (trừ loạiôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷtrọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng nănglượng sinh học; ô tô chạy bằng điện).

Loại có dung tích xi lanh từ2.000 cm3 trở xuống áp dụng thuế suất 45%

Loại có dung tích xi lanh trên2.000 cm3 đến 3.000 cm3 áp dụng thuế suất 50%.

Loại có dung tích xi lanh trên3.000 cm3 áp dụng thuế suất 60%.

- Xe ô tô chở người từ 10 đếndưới 16 chỗ áp dụng thuế suất 30%, trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp nănglượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70%số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.

- Xe ô tô chở người từ 16 đếndưới 24 chỗ áp dụng thuế suất 15%, trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp nănglượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70%số năng lượng sử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.

- Xe ô tô vừa chở người, vừa chởhàng áp dụng thuế suất 15% trừ loại ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện,năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượngsử dụng; ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; ô tô chạy bằng điện.

- Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợpnăng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá70% số năng lượng sử dụng thì thuế suất thuế TTĐB áp dụng bằng 70% mức thuếsuất áp dụng cho xe cùng loại.

- Xe ô tô chạy bằng năng lượngsinh học thì thuế suất thuế TTĐB áp dụng bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xecùng loại.

- Xe ôtô chạy bằng điện: Loạichở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng thuế suất 25%, từ 10 đến dưới 16 chỗ ápdụng thuế suất 15%, từ 16 đến dưới 24 chỗ và loại thiết kế vừa chở người vừachở hàng áp dụng thuế suất 10%.

b) Xe mô tô hai bánh, xe mô tôba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 áp dụng thuế suất 20%.

c) Tàu bay, du thuyền áp dụngthuế suất 30%.

đ) Điều hoà nhiệt độ công suấttừ 90.000 BTU trở xuống áp dụng thuế suất 10%.

e) Dịch vụ kinh doanh vũ trường,áp dụng thuế suất 40%.

g) Dịch vụ kinh doanh ca-si-nô,trò chơi điện tử có thưởng ; Kinh doanh đặt cược áp dụng thuế suất 30%.

h) Dịch vụ kinh doanh gôn ápdụng thuế suất 20%.

2.2. Đối với rượu, bia, các quyđịnh của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Cụ thể:

a) Đối với rượu: Việc áp dụngthuế suất thuế TTĐB được chia thành 2 nhóm:

- Rượu từ 20 độ trở lên

Từ ngày 01 tháng 01 năm2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012: áp dụng thuế suất 45%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 ápdụng thuế suất 50%.

- Đối với rượu dưới 20 độ: Từngày 01 tháng 01 năm 2010 áp dụng thuế suất 25%.

b) Đối với bia:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 áp dụng thuế suất 45%.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013áp dụng thuế suất 50%.

3. Về giá tính thuế

Nguyên tắc: giá tính thuế tiêuthụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưacó thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế tiêuthụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản thu thêm, khoản đượcthu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

4. Về giảm thuế TTĐB

Người nộp thuế sản xuất hàng hoáthuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bấtngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế dothiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của nămxảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi đượcbồi thường (nếu có).

5. Về hiệu lực thi hành

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từngày 01/4/2009, riêng các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Trên đây là một số nội dung sửađổi, bổ sung mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 , đề nghị cácCục thuế quán triệt và hướng dẫn người nộp thuế áp dụng đúng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Ban PC, KK, HT, DT;
- Lưu: VT, CS (3b).Hà

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương