BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 916/VP-TH
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để chuẩn bị Hội nghị triển khai côngtác tư pháp năm 2011, thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vănphòng đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và giaiđoạn 2007 - 2010, định hướng công tác giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ và giảipháp công tác năm 2011 và dự thảo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm2011. Các dự thảo hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháptại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (Trang thông tin điều hành, Mục văn bản củacác đơn vị cần lấy ý kiến).

Văn phòng Bộ trân trọng đề nghị cácđơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ nghiên cứu, góp ý với dự thảo Báo cáo và Chương trình nói trên.

Các ý kiến góp ý xin được gửi về Vănphòng Bộ (bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư:[email protected]) trước ngày 23/11/2010 để Văn phòng Bộ kịp thời chỉnhsửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và dự thảo Chương trình công tác, đảm bảo đúngkế hoạch để phục vụ Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng trên Cổng thông tin);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn