VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị thành phố Đà Lạt

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (văn bản số 375/UBND-GT ngày 21 tháng 01 năm 2016) về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện trình tự, thủ tục về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục