BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9161/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu xăng dầu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: UBND tỉnhNinh Thuận.

Phúc đáp côngvănsố 2519/UBND-TH ngày 18/6/2015 củaUBND tỉnh Ninh Thuận về đề nghị cho tàu biển trong và ngoài nước được ra, vàoneo đậu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ để làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBNDtỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thànhviệc khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng cảng tổng hợp10.000 tấn tại Ninh Chữ để báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc nâng cấp cảngNinh Chữ thành cảng hàng hóa theo Thông báo số 1232/TB-BGTVT ngày 02/12/2014của Bộ Giao thông vận tải.

2. Trong thờigian chờ nâng cấp cảng Ninh Chữ, Bộ Tài chính sẽ xem xét, xử lý cho từng chuyếnhàng xăng dầu nhập khẩu cụ thể tại Khu chuyển tải Ninh Chữ theo như hướng dẫntại công vănsố 8687/BTC-TCHQ ngày27/6/2014.

Bộ Tài chínhthông báo để UBND tỉnh Ninh Thuận đượcbiết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn