BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: Miễn thuế hàng NK là hàng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trả lời công văn số 08/CV-ĐHBK-NAVIS ngày 04/4/2012 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc miễn thuế nhập khẩu hệ thống thiết bị của mạng lưới giám sát đa hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (Multi-Global Navigation Satellite System (GNSS) Monitoring Network- MGM-Net). Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Căn cứ Điều 2, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; thì:
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa các Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.
Trường hợp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp nhận lô hàng là thiết bị của mạng lưới giám sát đa hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, thỏa mãn các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.
Hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 71, hồ sơ xét miễn thuế theo quy định tại Điều 106, Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thực hiện theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được biết, liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ. (9)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn