BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/TCHQ-QLRR
V/v: xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan Khánh Hòa

Trả lời công văn số 73/HQKH-NV ngày 21/01/2015 củaCục Hải quan Khánh Hòa liên quan đến việc phân luồng kiểm tra hải quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc tại công văn số 73/HQKH-NV dẫntrênđã được Tổng cục Hải quan kiểm travà xử lý trên hệ thống VCIS theo quy định tại Điểm b, Khoản 4,Điều 55 và Điểm c, Khoản 1, Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan KhánhHòa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan