BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 917 TCT/NV6
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Xí nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh
(Chư Hđrông-Pleiku-Gia lai)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 25/CV-XN ngày 27/2/2003 củaXí nghiệp tư doanh Hoàng Anh hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động giacông cao su, về việc này Tổng cục Thuế trả này như sau:

Theo quy định tại 2.31 mục II và phần cuối mục II, phầnB, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

“Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủ đông”thuộc nhóm mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%

“Các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụng thốngnhất theo loại hàng hoá, dịch vụ; đối với cùng loại hàng hoá không phân biệtnhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Xí nghiệp Tư doanh HoàngAnh nếu có nhận gia công mủ cao su thì hoạt động đó chịu thuế suất thuế GTGT5%.

Tổng cục thuế trả lời để Xí nghiệp được biết và đề nghị xí nghiệpliên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương