BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 917TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 198/CV-TC ngày 23/02/2005 của Cục Thuế tỉnhĐắk Lắk về việc thu lệ phí trước bạ nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượngchịu lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu,sử dụng.

Theo Pháp lệnh nhà ở thì nhà thuộc loại tài sản phải đăng kýquyền sở hữu và cũng là tài sản thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Do đó,khi tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ thì cơ quan Thuế tiếnhành thu lệ phí trước bạ nhà và lệ phí trước bạ đất theo đúng quy định hiện hành.Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay chỉ ghi nhận vào giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất không thuộc chức năng của cơ quan Thuế. Trường hợp sau này cơquan quản lý nhà nước về nhà tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữunhà cho chính chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ nhà đó thì cơ quan Thuế khôngthu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (không thu 2 lần).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương