CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 918/CP-QHQT
V/v Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 4 Dự án Đào tạo giáo viên THCS

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 566/DA-GVTHCS ngày 22 tháng 1 năm 2003); của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2184 BKH/VPXT ngày 15 tháng 4 năm 2003), về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Dự án Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 4 của Dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB), gồm 22 gói thầu với tổng trị giá gói thầu là 8.709.890 USD theo nội dung chi tiết tại công văn số 2184 BKH/VPXT ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu 6 gói thầu đào tạo (từ gói 17 đến gói 22) trên cơ sở không vượt dự toán được duyệt và điều chỉnh thời gian tổ chức đấu thầu cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chịu trách nhiệm về các chi phí thuộc phần công việc đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm