Công văn

CÔNG VĂN

CỦA QUỸHỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỐ 918 HTPT/BL-HTLS
NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ LSSĐT
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2002/NĐ-CP

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày29/3/2002 của. Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theoNghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành LuậtKhuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), Quỹ HTPT hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đối tượnghỗ trợ lãi suất sau đầu tư. (LSSĐT) như sau:

1- Kể từ ngày 14/4/2002 trở đi đối tượng hỗ trợ LSSĐT quyđịnh tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ về tín dụng,đầu tư phát triển của nhà nước được áp dụng theo Danh mục A, B vàC ban hành kèm theo Nghị định số35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày08/7/1999 quy định chi tiết thi hành luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửađổi)

2- Đối với các dự án đầu tư đã được Quỹ HTPT thông báo chỉ tiêu và Chi nhánh Quỹđã ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nhưng nay không thuộc đối tượng đượcưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 1 Nghịđịnh số 35/2002/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục được cấp hỗ trợ LSSĐT theo quy định hiệnhành của Nhà nước và Quỹ HTPT.

3- Đối với các dựán đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong đó có điều khoản"được cơ quan Nhà nước có quyền xem xét hỗ trợ đầu tư theo pháp luật vềđầu tư phát triển" trước ngày 14/4/2002 nhưng nay không thuộc đối tượngtheo Danh mục quy định tại điều 1 Nghịđịnh số 35/2002/NĐ-CP nếu bảo đảm các điều kiện khác về hỗ trợLSSĐT thì vẫn được Quỹ HTPT xem xét để hưởng hỗ trợ LSSĐT theo quy định hiện hành của Nhànước và Quỹ HTPT.

4- Đối với các dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư kể cả Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung từ ngày 14/4/2002 trở đinhưng không thuộc đối tượng theo Danh mục quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ- CP thì không thuộc đốitượng được hỗ trợ LSSĐT. Khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án thuộc quy địnhtại mục này, Chi nhánh Quỹ có trách nnhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tưbiết dự án không thuộc đối tượng được hỗ trợ LSSĐT.

5- Những nội dung khác không hướng dẫn tại công văn này, vẫnthực hiện theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BộTài chính và của Quỹ HTPT về hỗ trợ LSSĐT.

Quỹ HTPT trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Tổng Công ty Nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương hàng năm phối hợp chặt chẽ với Quỹ HTPT để lựa chọn các dự án đúng đốitượng, đủ điều kiện hỗ trợ LSSĐT để bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ LSSĐT.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Tổng Công ty Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phối hợp với Quỹ HTPT xem xét, giải quyết.