NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 918/NHNN-TTGSNH
V/v phát triển mạng lưới của NHTM năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) đang nghiên cứu, chỉnh sửa quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàngthương mại (NHTM) ban hành kèm theo Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008(Quyết định 13). Trong thời gian quy định này chưa được ban hành, để đảm bảoviệc mở rộng mạng lưới của các NHTM hiệu quả, phù hợp với khả năng quản trịđiều hành của ngân hàng và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, Thốngđốc NHNN hướng dẫn việc mở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của NHTM năm2010 như sau:

I. ĐỐI VỚI VIỆC MỞ SỞ GIAODỊCH, CHI NHÁNH:

1. Điều kiện, thủ tục, hồsơ mở sở giao dịch:

NHTM được mở sở giao dịch khiđáp ứng các điều kiện, thủ tục, hồ sơ quy định tại Quyết định 13.

2. Điều kiện, thủ tục, hồsơ mở chi nhánh:

2.1. NHTM được mở chi nhánh khiđáp ứng các yêu cầu sau:

a. Thủ tục, hồ sơ:

Theo quy định tại Quyết định 13.

b. Điều kiện:

- Các điều kiện theo quy địnhtại Quyết định 13;

- Hoạt động ổn định, sử dụng vàhuy động vốn trên thị trường liên ngân hàng theo quy định tại Điểm 1.2 tiết cChỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009 của Thống đốc NHNN về một số biện pháp đảmbảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của TCTD.

- Việc mở thêm chi nhánh khônggây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi NHTM dự kiếnmở chi nhánh.

- Không có hành vi vi phạmnghiêm trọng các quy định hiện hành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2.2. Về số lượng và địa bàn đượcxem xét mở:

a. Đối với việc mở chi nhánhtrên cơ sở nâng cấp phòng giao dịch liền kề: NHNN sẽ xem xét việc mở chi nhánhtheo đề nghị của NHTM.

b. Đối với việc mở chi nhánh mới:

(i) Tại địa bàn Hà Nội hoặcthành phố Hồ Chí Minh:

- Đối với các NHTM đã có từ 02chi nhánh trở lên tại mỗi địa bàn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh: tạm dừngviệc xem xét mở chi nhánh tại từng địa bàn này;

- Đối với các NHTM hiện chưa có hoặccó 01 chi nhánh tại mỗi địa bàn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh: NHNN sẽ xemxét cho phép mở tối đa 02 chi nhánh tại mỗi địa bàn này (bao gồm cả chi nhánhđã được chấp thuận).

(ii) Tại địa bàn tỉnh, thành phốkhác:

NHNN sẽ xem xét việc mở chinhánh trên cơ sở đề nghị của NHTM.

(iii) Mỗi lần, 01 ngân hàng đượcNHNN xem xét mở tối đa 02 chi nhánh, NHNN sẽ xem xét tiếp tục việc mở chi nhánhmới sau khi các các chi nhánh được chấp thuận đã khai trương, đi vào hoạt động ổnđịnh.

3. Điều kiện khai trươnghoạt động sở giao dịch, chi nhánh:

NHTM được khai trương hoạt độngsở giao dịch, chi nhánh khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện theo quyđịnh tại Quyết định 13 về khai trương hoạt động;

- Có giấy tờ chứng minh việc sởhữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở dự kiến làm sở giao dịch/chi nhánh;

- Có đủ nhân sự chủ chốt (Giám đốc/PhóGiám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ) đảm bảo các điều kiệntheo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 củaChính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM.

- Có văn bản cam kết việc mởthêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thànhphố nơi ngân hàng dự kiến mở chi nhánh.

II. ĐỐI VỚI PHÒNG GIAO DỊCH:

NHTM được mở phòng giao dịch khiđáp ứng các yêu cầu sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ:

1.1. Về hồ sơ: gồm các văn bảnsau:

(i) Văn bản của NHTM đề nghị mở phònggiao dịch;

(ii) Nghị quyết Hội đồng quảntrị NHTM về việc mở phòng giao dịch;

(iii) Phương án mở phòng giaodịch.

1.2. Về thủ tục:

NHTM lập hồ sơ theo quy định tạiĐiểm 1.1 nêu trên gửi NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến mở phòng giao dịchđề nghị xem xét, chấp thuận.

2. Về điều kiện mở phònggiao dịch:

NHTM được mở phòng giao dịch khiđáp ứng các điều kiện sau:

a. Đối với NHTM:

NHTM có lãi trong năm liền kề đềnghị mở phòng giao dịch, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; phânloại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định tại thời điểm đề nghị mởphòng giao dịch.

b. Đối với sở giao dịch, chinhánh NHTM dự kiến mở phòng giao dịch:

(i) Có thời gian hoạt động tối thiểu01 năm; Kinh doanh có lãi và không vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hànhvề tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm trước liền kề năm đề nghị mở phònggiao dịch;

(ii) Tỷ lệ nợ xuất dưới 3% sovới tổng dư nợ tại thời điểm đề nghị mở phòng giao dịch;

(iii) Giám đốc sở giao dịch, chinhánh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị địnhsố 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM;Sở giao dịch, chi nhánh có đầy đủ các chức danh nhân sự chủ chốt (tối thiểu gồmcác chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng).

(iv) Có hệ thống công nghệ thôngtin đảm bảo sở giao dịch, chi nhánh kết nối trực tuyến với phòng giao dịch dự kiếnmở;

(v) Có phương án mở phòng giao dịch,trong đó nêu rõ sự cần thiết, nội dung hoạt động, địa điểm, dự kiến nhân sự chủchốt của phòng giao dịch.

3. Về thẩm quyền xem xét:

NHNN chi nhánh nơi NHTM dự kiếnmở phòng giao dịch có trách nhiệm:

- Căn cứ vào điều kiện và hồ sơnêu tại điểm II.1 và II.2 trên đây, có văn bản chấp thuận việc mở phòng giaodịch theo đề nghị của NHTM. Trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lýdo.

- Kiểm tra việc các NHTM đảm bảođiều kiện trước khi phòng giao dịch khai trương hoạt động theo quy định tại điểmII.5 công văn này.

4. Về số lượng phòng giao dịchđược xem xét mở:

Mỗi lần, 01 sở giao dịch hoặcchi nhánh của NHTM được NHNN xem xét mở tối đa 01 phòng giao dịch. NHNN sẽ xemxét tiếp việc mở phòng giao dịch mới sau khi các phòng giao dịch được chấpthuận đã khai trương, đi vào hoạt động ổn định.

5. Về điều kiện khaitrương hoạt động phòng giao dịch:

NHTM được khai trương hoạt động phònggiao dịch khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Có đủ cơ sở vật chất đáp ứngyêu cầu hoạt động: có trụ sở, hệ thống thông tin quản lý, phương tiện điềuchuyển tiền theo quy định của NHNN;

- Có giấy tờ chứng minh việc sởhữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở dự kiến làm phòng giao dịch;

- Đảm bảo chức danh Trưởng phònggiao dịch đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 4 và Điều 21 Nghị địnhsố 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM.

- Có văn bản cam kết việc mởthêm phòng giao dịch không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh,thành phố nơi ngân hàng dự kiến mở phòng giao dịch.

Thừa lệnh Thống đốc NHNN Cơ quanthanh tra, giám sát ngân hàng thông báo để NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố vàcác NHTM biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BLĐ NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTGSNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh