BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 918/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Việt Á;
(Số DB 74 Khu Gia Cư Bàu Cát - P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 230/LVA .CV.08 ngày9/9/2008 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Việt Á về việc miễn phạt chậm nộpthuế của các tờ khai phát sinh năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ khoản 2, mục II, Thông tưsố 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hànhmột số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

Để có cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty, Tổngcục Hải quan đề nghị Công ty tập hợp đầy đủ hồ sơ và nộp về Cục Hải quan TP. HồChí Minh các loại giấy tờ sau:

- Công văn đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt của doanhnghiệp;

- Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu đề nghị xoá nợ thuế;

- Thông báo thuế của cơ quan hải quan;

- Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế;

- Quyết định phạt chậm nộp thuế;

- Hợp đồng thương mại;

- Hoá đơn thương mại;

Các giấy tờ trên, trừ công văn đề nghị xoá nợ thuế, xoá phạtchậm nộp của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản photocopy có dấu sao ybản chính,

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác nhận tính xácthực của bộ hồ sơ, đối chiếu với điều kiện quy định tại điểm 2a, Mục II nêutrên để trả lời doanh nghiệp hoặc đề xuất hướng xử lý và gửi toàn bộ hồ sơ vềTổng cục hải quan để kiểm tra, xem xét trình Bộ giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Liên Việt Á vàCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3 b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông