BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TCT-CS
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
- Cục Thuế tỉnh Long An
- Công ty CP Đầu tư 577
(Đ/c: 01 Nguyễn Văn Đậu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Trả lời công văn số 4018/CT-TTHTngày 13/07/2012 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 2682/CT-THNVDT ngày08/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 240/TCKT ngày 06/07/2012 củaCông ty CP 577 về giá tính thuế GTGT đối với đất nhận chuyển nhượng từ ngườidân sau đó chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để thực hiệndự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong trường hợp các vướng mắc vềgiá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản thì Tổngcục Thuế đang tập hợp để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sungThông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế, doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân