CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 919/CP-CN
V/v Xin bổ sung cầu Thuận Phước vào Đồ án điều chỉnh QHC TP Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Xây Dựng
- Uỷ ban nhân dân Đà Nẵng

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng (công văn số 2096/TT-UB ngày 09 tháng 6 năm 2003) ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1016/BXD-KTQH ngày 12 tháng 6 năm 2003) trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cầu Thuận Phước vào điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc bổ sung cầu Thuận Phước vào điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 như đề nghị của Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng và Bộ Xây dựng tại các công văn nói trên để phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung theo đúng quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng