TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

CN Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
MST: 0100956399-001

Trả lời văn bản số 22/2012/BVSC .HCM-TCKT ngày 02/02/2012 củaChi nhánh về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Chi nhánh và các khách hàng cùng thuê mặt bằngcủa Công ty Bảo Việt nhân thọ Sài Gòn để làm văn phòng, sử dụng chung 1 đồng hồnước do Chi nhánh đứng tên thì khi thu tiền nước theo số lượng tiêu thụ của cácđơn vị sử dụng chung, chi nhánh lập hóa đơn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theoquy định.

Cục Thuế TP thông báo để Chi nhánh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 3
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
202_ 20436 /12 ntran

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỔ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga