BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh.
(P316 Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0414/CVDM ngày 13/01/2014 của Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuậtĐức Minh vướng mắc về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn 6043/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2013 trả lời Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuậtĐức Minh và công văn số 8072/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2013 trả lời Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu của Công ty TNHH thiết bị khoa họckỹ thuật Đức Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đức Minh được biếtvà thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân