THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 919/TTg-KTN
V/v việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (côngvăn số 2714/BGTVT-TCCB ngày 12 tháng 5 năm 2011) về việc chưa thực hiện việcsửa đổiKhoản 1 Điều 4 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêuhàng hải, thực hiện thí điểm cổ phần hóa một doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc đối với các đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tạivăn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Công ty Dịch vụ vàVận tải biển Vũng Tàu tổ chức thực hiện thí điểm cổ phần hóa đối với Xí nghiệphoa tiêu Vũng Tàu theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhànước.

3. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá vàbáo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm cổ phần hóa Xí nghiệphoa tiêu Vũng Tàu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm: Văn Trọng Lý,
Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, ĐMDN,
TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải