VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9197/VPCP-KGVX
V/v kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư có Kết luận số 06-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, về việc này Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các bộ, cơ quan có liên quan theo chức năng và các nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến 2020 và các đề án, nhiệm vụ có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, bao gồm cả nhiệm vụ quy hoạch và xây dựng các trung tâm kiểm định an toàn sinh học tại các vùng, miền; chú trọng đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực đột phá về huy động nguồn lực và ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017 để xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TT, các Vụ, VPBCS;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng