BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 3534/BHXH-CĐBHXHngày 11/11/2014 về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD theophôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) thay thế mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH(C65-HD) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BộTài chính. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Đối với chi tiết trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngBHXH theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) tại dòng thứ 3 có nội dung: Đơn vị làmviệc - ghi rõ tên đơn vị nơi người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH đang làm việc và đóng BHXH; đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, trạm ytế cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) căn cứ nơi làm việc được in trênthẻ BHYT (nếu có) hoặc theo khai báo của người lao động khi đến khám chữa bệnhđể ghi vào nội dung này tại dòng thứ 3.

Rất mong các cơ quan khám chữa bệnh, các trạm y tế cơquan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện để người lao độngđược cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phôi mới theo đúng quy định. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, các trạmy tế cơ quan liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Chế độ BHXH)để được hướng dẫn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị SDLĐ trên địa bàn TP.HCM;
- BHXH các quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CĐ BHXH (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến