BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/BXD-HTKT
V/v: Trả lời việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

BộXây dựng đã nhận được công văn số 160/SGTVT-CX ngày 10/12/2008 của Sở Giaothông Vận tải TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đồ án điều chỉnh quyhoạch ngành công viên, cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2010 và quy hoạch dàihạn đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ

1.Cây xanh, công viên thuộc về hệ thống cơ sở hạ tầng trong đô thị như nhiềungành khác: giao thông, cấp, thoát nước, quản lý chất thải rắn ... đều cần lậpquy hoạch để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng.

2.Quy hoạch công viên, cây xanh là một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng đôthị được lập, thẩm định và phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch xây dựng.

3.Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, hiện nay đang điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng Thành phố và chuẩn bị trình Bộ Xây dựng thẩm định. Những nộidung cơ bản mang tính định hướng về quy hoạch cây xanh, công viên phải được thểhiện trong đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này. Tuy nhiên đây là một Thành phốcó quy mô dân số, đất đai lớn, các nội dung quy hoạch chuyên ngành không thểnghiên cứu kỹ và sâu được, vì thế một số chuyên ngành như: giao thông, cấpnước, thoát nước ... đều có thể lập quy hoạch riêng và thực tế trong thời gianqua các chuyên ngành này đã lập đồ án quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt. Tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Bộ Xây dựng có hướng dẫn:Trên cơ sở quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khuyến khíchcác đô thị lập quy hoạch chuyên ngành cây xanh. Đối với TP Hồ Chí Minh việc lậpquy hoạch công viên, cây xanh cho toàn thành phố là cần thiết. Tuy nhiên cácnội dung của quy hoạch này phải đủ để làm căn cứ cho việc lập dự án đầu tư xâydựng.

4.Trách nhiệm của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Theoquy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quyhoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng cũng nhưThông tư liên tịch số 01/2004/TTLT /BXD-BNV trước đây và Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộcUỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dâncấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng thì Sở Quy hoạchKiến trúc TP. Hồ Chí Minh là cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm thẩm định các nhiệmvụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân TP Hồ ChíMinh.

II. VỀ DỰ TOÁN LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CÔNG VIÊN, CÂY XANH

Căncứ theo Định mức chi phí quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thì chiphí lập các đồ án quy hoạch cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, câyxanh, chất thải rắn và chi phí để lập các quy hoạch xây dựng khác xác định bằngdự toán.

Trênđây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Giao thông Vận tải TP HCM nghiêncứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND TP HCM;
- Sở KTQH TP HCM;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính