BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Hướng dẫn cách xác định khối lượng bê tông cọc khoan nhồi công trình bênh viện đa khoa TP Cần Thơ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 67/CT-KTĐT ngày 24/05/2011 và công văn số 74/CT-KTĐT ngày 06/6/2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn cách xác định khối lượng bê tông cọc khoan nhồi công trình bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hợp đồng được ký kết vào năm 2009, do đó việc xác định khối lượng bê tông cọc khoan nhồi thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng và Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, theo đó: khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ khối lượng chiếm chỗ của các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, các chi tiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông và chỗ giao nhau được tính một lần. Ống siêu âm cọc khoan nhồi là chi tiết đặt sẵn trong bê tông có thể tích chiếm chỗ không lớn do đó không trừ đi khi tính khối lượng bê tông cọc khoan nhồi.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
PHẠM VĂN KHÁNH