BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 92/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế và lập dự toán thiết bị nội thất văn phòng

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ ChíMinh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1578/BHXH-KHTC ngày 17/6/2010của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về chi phí thiết kế và lập dự toánthiết bị nội thất văn phòng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế công trình xây dựng được Bộ Xây dựng banhành hoặc công bố là các chi phí để hoàn thành toàn bộ công việc thiết kế theoquy định. Trường hợp trong hợp đồng tư vấn thiết kế ký kết giữa chủ đầu tư vànhà thầu tư vấn chưa bao gồm chi phí thiết kế nội thất văn phòng như văn bản số 1578/BHXH-KHTC đã nêu, thì chi phí cho việc thiết kế nội thất văn phòng đượcxác định bằng cách lập dự toán chi phí như phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh