TÒA ÁN NHÂN DÂN
T
I CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/CV-TA
V/v: Báo cáo tình hình triển khai các quy định về trang phục Tòa án nhân dân

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhândân tối cao về việc xây dựng Đề ánđổimới trang phục cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm Tòa ánnhân dân; để việc xây dựng đề án đáp ứng các yêu cầu đặt ra, lãnh đạo Tòa ánnhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí căn cứ vào Nghị quyết số 221/2003/UBTVQH11 ngày 09/01/2003 củaỦy banthường vụ Quốc hội khóa XI về trang phục đối với cán bộ công chức Tòa án nhândân và Hội thẩm; Giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm; Thôngtư liên tịch số 01/2003/TTLT ngày 08/10/2003 Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 221/2003/UBTVQH11 nêu trên; Công văn số 236/2003/TCCB ngày 26/11/2003 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiệncấp phát trang phục trong đó, hướng dẫncụ thểvề hình thức, màu sắc, chất liệu đối với từngloại trang phục, chỉ đạo rà soát và báo cáo việc triển khai các quy định nêutrên về trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân theo các nộidung sau đây:

1. Tình hình thực hiện các quy định về trang phụccán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân (Riêng Tòa án nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện các loại trang phụccán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân của đơn vị mình và của các Tòa ánnhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộcquyền quản lý);

2. Những vướng mắc, bất cập phát sinh khi triểnkhai thực hiện các quy định về trang phụcnêu trên (bao gồm những bất cập, hạn chế về chủng loại, số lượng, niên hạn, hìnhthức, mẫu, màu,....đối với Thẩm phán, công chức, viên chức Tòa án nhân dân và đốivới Hội thẩm Tòa án nhân dân).

3. Sự cần thiết phải đổi mới trang phục cho cán bộ,công chức, Hội thẩm Tòa án nhân dân (chẳng hạn như các quan điểm chủ trương của đảng về cải cách tư pháp;vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án, vị thế của Thẩm phánTòa án nhân dân các cấp theo quy định của hiến pháp 2013 và các quy định mớicủa dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dânsửa đổi,....).

4. Đề xuất, kiến nghị nhằm đổi mới hoàn thiện cácloại trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân, trong đó cần tậptrung làm rõ các vấn đề cụ thể như:

+ Đối với trangphục m việc: Đề xuất sửa đổi, bổ sung trang phục làm việc (trang phục làm việctheo mùa; số lượng, niên hạn cấp, màu sắc,...) phùhợp đối với từng loại cán bộ, công chức, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân;các yêu cầu về sử dụng

+ Đối với trangphục “Lễ phục": Theo quy định hiện hành thì cán bộ, công chức, Hộithẩm Tòa án nhân dân các cấp hiện chưa có loại trang phục này, vì vậy có nênquy định hay không? Nếu có thì đề xuất đối tượng áp dụng (tất cả cán bộ, côngchức, Hội thẩm Tòa án nhân dân,...); hình thức (mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc,...); niên hạn cấp (ba năm hay năm năm); các yêu cầu sử dụng (mặc vào dịp nào,...);

+ Đối với trang phục “Y phục xét xử”: Có nên hay không nên quy định về “Y phục xét xử” đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hay cho các thành viên của Hộiđồng xét xử? Lý do? Nếu có thì về hình thức (mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc,...)quy định chung cho Thẩm phán Tòa án các cấp hay quyđịnh mẫu riêng cho từng ngạch Thẩm phán/Hội đồng xét xử để phân biệttheo cấp xét xét xử. Làm rõ ý nghĩa của việc mặc “Y phục xét xử” của Thẩmphán/Hội đồng xét xử; Số lượng, niên hạn cấp “Y phục xét xử” cho từng đơn vịTòa án căn cứ vào số lượng Thẩm phán của đơn vịđó hay căn cứ vào số lượng án phải giải quyết hoặc kết hợp cả hai tiêu chí này,...;các yêu cầu về sử dụng (mặc khi tiến hành phiên tòa xét xử, giải quyếtán,....);

Các đơn vị có thể đề xuất, kiến nghị các loại trangphục khác ngoài các loại trang phục theo gợi ý nêu trên hoặc các vấn đề khácliên quan.

Báo cáo đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao(thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp) trước ngày 25/8/2014 để tổng hợp xâydựng dự thảo Đề án. Cùng với việc gửi báocáo qua đường bưu điện, các đơn vị gửi theo đường Email qua địa chỉ: [email protected]

Trên đây là yêu cầu về tình hình triển khai các quyđịnh về trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Để việc triểnkhai xây dựng Đề án đổi mới trang phụccán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm Tòa án nhân dân đạt hiệuquả, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí nghiêm túc chỉ đạo triển khaithực hiện các nội dung nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo)
- Lưu: VP, Vụ TKTH-TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Bùi Ngọc Hòa