TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công vănsố 78/HQLS-GSQL ngày 14/01/2015 của Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhậpkhẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy địnhtạiThông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012củaliên Bộ Công Thương - Tài nguyên và Môitrường; khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 để thực hiện.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải