TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/GSQL-GQ2
V/v Tạm nhập máy nén khí về sửa chữa sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật D&D
(Đ/c Lô 105-106, KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng Tây Ninh)

Trả lời văn bản số 030910/XNK ngày 03/09/2010 của Công tyTNHH Kỹ thuật D&D (có ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công các sảnphẩm cơ điện và các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ sửa chữa các loại máy cơ khí...)đề nghị giải đáp việc Công tu đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nhập máynén khí, các loại máy cơ khí đã qua sử dụng về sửa chữa, đống thời nhập một sốlinh kiện thay thế trong quá trình sửa chữa sau đó tái xuất ra nước ngoài theochỉ định của đối tác có được thực hiện hay không? Nếu được thì thủ tục Hải quannhư thế nào? Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu Luật Thương mại năm 2005; Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2007/TT-BTMngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2006 của Bộ giao thông Vận tải để thực hiện.

Trong trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ vớiBộ Công thương để được hướng dẫn, giải quyết. Sau khi có ý kiến của Bộ CôngThương, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan (nơi Công ty dự kiến làmthủ tục Hải quan) để được giải quyết cụ thể về thủ tục Hải quan./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự