BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 92/TCT-CS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Trảlời công văn số 1323/CT-THNVDT ngày 29/10/2007, của Cục thuế tỉnh Hòa Bình vềviệc thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thutiền thuê đất, thuê mặt nước đã quy định các trường hợp thuê đất trước ngày 01/01/2006mà nộp tiền thuê đất hàng năm thì phải xác định đơn giá thu tiền thuê đất thuêmặt nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 củaChính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 01/01/2006.

Dovậy, yêu cầu Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với các doanhnghiệp không thực hiện đúng Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2.Căn cứ Luật đất đai năm 2003 thì việc xác định giá đất cho thuê để trồng rừng,kinh doanh du lịch sinh thái thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đề nghị Cục Thuếbáo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh cùng phối hợp xácđịnh giá đất theo điều kiện thực tế của địa phương, từ đó ban hành giá đất chophù hợp để làm căn cứ xác định tiền thuê đất phải nộp cho từng dự án.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT; CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương