BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 92/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 12603/CT-TTr1 ngày10/10/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 36, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệpquy định như sau: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuếvà giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mớithành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thịtheo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

Tại điểm 1.1, mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTChướng dẫn như sau: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuếvà giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mớithành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thịtheo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cơsở kinh doanh di chuyển địa điểm được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN phải làtrường hợp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt;

Trường hợp Công ty TNHH Acecook Việt Nam di dời nhà xưởng,trụ sở của Công ty được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận về nguyên tắc choCông ty di chuyển địa điểm theo đề nghị của Công ty (Công văn số 1335/UB-ĐBngày 07/3/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh) không theo quy hoạch đã được cơquan có thẩm quyền phê duyệt thì Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưuđãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo UBND thànhphố Hồ Chí Minh để xác định cụ thể trường hợp di dời trụ sở và nhà xưởng củaCông ty để thực hiện ưu đãi về thuế theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến