ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/UBDT-CSDT V/v kế hoạch triển khai thực hiện giám sát năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Ủy ban Dân tộc nhận được thư công tác của Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội vào nội dung dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban đại diện.

2. Về địa phương kiểm tra, giám sát: Dự kiến năm 2021, Ủy ban Dân tộc được phân công kiểm tra giám sát tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tuy nhiên Đà Nẵng là tỉnh, thành phố không có địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó Ủy ban Dân tộc đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội điều chỉnh tỉnh Quảng Nam thay thế tỉnh Đà Nẵng. Năm 2021, Ủy ban Dân tộc sẽ kiểm tra giám sát tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Ủy ban Dân tộc gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT, UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2);

TL.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch