BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/TCLN-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng cục. (Ban Chính sách)
- Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.
- Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp.

Thực hiện quy định của Luật Ngânsách nhà nước; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của BộTài chính và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch và dự toánNSNN năm 2013, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổngcục và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Văn bản hướng dẫn, hệ thống biểumẫu xây dựng kế hoạch, dự toán được đăng tải trên trang Webhttp://tongcuclamnghiep.gov.vn của Tổng cục Lâm nghiệp.

Các công văn của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn được đăng tải trên trang Web http://vukehoach.mard.gov.vnvà http://vutaichinhbnn.gov.vn.

Tổng cục Lâm nghiệp thông báo đểcác cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi