BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: Sè 920 TCT/CS
V/v xác định chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Cty cổ phần

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1029 CT/TQD ngày 18/11/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng tháp về một số vướng mắc khi xác định chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có nêu: “Không được tính vào chi phí tiền lương, tiền công các khoản chi phí sau:

+ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

+ Tiền lương, tiền công của các sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

1/ Giám đốc, phó Giám đốc Công ty cổ phần là thành viên Hội đồng quản trị đã được hưởng lương từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì không được hưởng thêm khoản thù lao mang tính tiền lương, tiền công nữa nhưng có thể được hưởng tiền bồi dưỡng khi họp Hội đồng quản trị.

2/ Chi bồi dưỡng khi họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần được tính vào khoản chi hội nghị khi xác định thu nhập chịu thuế.

3/ Tiền lương, tiền công, tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

4/ Các khoản thu nhập và khoản chi bồi dưỡng trên các cá nhân phải tổng hợp vào thu nhập để kê khai nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết để thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc