BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
------------------

Số: 920/UBCK-QLPH
V/v: chào mua công khai chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giao dịch chứng khoán;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các Công ty chứng khoán;
- Các Công ty niêm yết.

Thực hiện Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 hướng dẫn chào mua công khai chứng khoán của Công ty đại chúng, chứng quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng, hiện nay đã có một số nhà đầu tư tổ chức và cá nhân thực hiện chào mua công khai chứng khoán. Nhằm đảm bảo việc chào mua công khai thực hiện đúng các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Công ty chứng khoán và các Công ty niêm yết lưu ý thực hiện những việc sau đây:

1. Đối với các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

a) Khi nhận được đăng ký chào mua công khai các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, Sở Giao dịch Chứng khoán công bố thông tin cần có lưu ý những thông tin chào mua công khai là thông tin của nhà đầu tư chưa có sự chấp thuận của UBCKNN. Trong thời gian UBCKNN chưa có ý kiến về việc chào mua. Sở Giao dịch Chứng khoán cần giám sát việc giao dịch và công bố thông tin của tổ chức và cá nhân đang đăng ký chào mua;

b) Theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch liên quan đến chứng khoán được chào mua và tài khoản của tổ chức và cá nhân đăng ký chào mua công khai mở tại các công ty chứng khoán kể từ thời điểm nhà đầu tư gửi Bản đăng ký chào mua công khai nhằm đảm bảo việc tuân thủ Điểm 9 Mục II Thông tư số 194/2009/TT-BTC.

2. Đối với các Công ty chứng khoán:

a) Khi nhận được yêu cầu làm đại lý chào mua công khai theo quy định tại Điểm 8.3 Mục II Thông tư 194/2009/TT-BTC, gửi xác nhận bằng văn bản về việc được chỉ định làm đại lý chào mua công khai cho nhà đầu tư;

b) Giám sát các tài khoản giao dịch của nhà đầu tư kể từ thời điểm nhà đầu tư gửi Bản đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Điểm 9 Thông tư 194/2009/TT-BTC.

3. Trường hợp Công ty chứng khoán, Công ty niêm yết phát hiện những giao dịch bất thường của tổ chức, cá nhân trước và sau khi công bố thông tin chào mua công khai hoặc những thông tin sai lệch về chào mua công khai phải lập tức báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

4. Các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các Công ty chứng khoán (đại lý chào mua) chỉ được tổ chức thực hiện chào mua công khai cho các tổ chức và cá nhân sau khi được UBCKNN chấp thuận chính thức.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN về chào mua công khai, đề nghị các Sở Giao dịch, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán và các công ty niêm yết nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VT, QLPH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Kim Liên

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?