TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 921/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2014.

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn LộcĐịa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0303898093

Trả lời văn thư số 21/TL-TCKT ngày 07/01/2014 của Côngty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 25/12/2013 Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đã có côngvăn số 5903/CCT-TT-HT trả lời Công ty về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN,Cục Thuế TP lưu ý thêm nội dung sau:

- Trường hợp Công ty có các khoản chi tài trợ chogiáo dục, chi tài trợ cho y tế, chi tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai,chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo đúng đối tượng, đủ hồ sơ xácđịnh nêu tại Điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

- Trường hợp Công ty hỗ trợ quỹ xã hội từ thiện côngđoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam như trình bày không được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Q.Bình Thạnh;
- Lưu (TTHT, HC).
2983-298561/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga