BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện thuế BVMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 194/HQĐNa-TXNKngày 13/2/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị không thu thuế bảo vệ môitrường đối với các lô hàng nhập khẩu có số thuế bảo vệ môi trường phát sinhtrên một tờ khai nhỏ hơn 10.000 đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Thuế bảovệ môi trường số 57/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không quyđịnh việc không thu thuế bảo vệ môi trường đối với các lô hàng nhập khẩu có sốthuế bảo vệ môi trường phát sinh trên một tờ khai nhỏ hơn 10.000 đồng như kiếnnghị của Cục Hải quan Đồng Nai. Vì vậy đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai đối chiếuvới quy định hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông