BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v hoàn thuế GTGT tài sản đầu tư.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Trả lời công văn số 5747/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT khi Trụ sở chính điều chuyển tài sản, hàng hóa, vật tư cho Chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với Trụ sở chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 37 Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.
Điểm 2.18 Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.
Trường hợp tài sản trên điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”.
Căn cứ theo quy định trên và theo trình bày trong công văn của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Vỹ Lâm có trụ sở chính tại tỉnh Khánh Hòa thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Bình Dương. Sau khi Chi nhánh đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, trụ sở chính mua một số tài sản, hàng hóa, vật tư sử dụng mã số của trụ sở chính, đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xin hoàn thuế tại trụ sở chính; trường hợp trụ sở chính tại Khánh Hòa thực hiện điều chuyển tài sản cho Chi nhánh tại Bình Dương thì trụ sở chính phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.
Trường hợp Công ty TNHH Vỹ Lâm - trụ sở chính tại Khánh Hòa đã kê khai khấu trừ và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT đối với số tài sản đầu tư điều chuyển cho Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương thì Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT của tài sản đầu tư nhận điều chuyển từ trụ sở chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam