ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 921/UBND-TM
Về thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2009

KHẨN

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Các sở - ngành và đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

Theo kế hoạch kiểm toán thu -chi ngân sách thành phố năm 2008 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 1710/STC-NS ngày 02 tháng 3 năm 2009 về thực hiện báo cáo quyếttoán ngân sách năm 2008; Để kịp thời gian tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sáchtheo thời gian và kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV vào tháng 6 năm2009; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các sở - ngành thành phố, Ủyban nhân dân các quận - huyện khẩn trương thực hiện lập và nộp báo cáo quyếttoán ngân sách năm 2008 cho Sở Tài chính sớm hơn thời gian quy định tại Quyếtđịnh số 164/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phốvề quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toánngân sách năm; cụ thể như sau:

- Đối với các sở - ngành thànhphố: duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và lập báocáo quyết toán ngân sách năm 2008 gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 30 tháng 4năm 2009.

- Đối với Ủy ban nhân dân cácquận - huyện: thẩm định quyết toán thu -chi ngân sách phường - xã - thị trấn,duyệt báo cáo quyết toán các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và lập báo cáo quyếttoán năm 2008, gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2009.

- Số liệu báo cáo quyết toánphải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.

- Báo cáo quyết toán phải đầy đủcác biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyếttoán năm đối với các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ vàngân sách các cấp.

2. Giao Sở Tài chính tổng hợpbáo cáo quyết toán ngân sách của thành phố năm 2008 theo đúng thời gian và yêucầu nêu trên của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IV./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Kinh tế & Ngân sách HĐNDTP;
- VP HĐ-UB: CVP, PVP/KT;
- Phòng TC-TM-DV (2b), KH-TH;
- Lưu : VT, (TM/P) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng