TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92139/CT-TTHT
V/v hướng dn chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP công nghệ Amec
Địa chỉ: X1 lô 37 +38 KTĐC Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
MST: 0104778965

Trả lời công văn số 0311/CV /2019/TCKT ghi ngày 04/11/2019 của Công ty CP công nghệ Amec vướng mắc về chính sách thuế GTGT (sau đây gọi tắt là Công ty Amec), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng chịu thuế như sau:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của t chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đi tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

+ Tại Điều 5 quy đnh các trường hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

+ Tại Điều 9 hướng dẫn thuế suất GTGT 0% như sau:

Điều 9. Thuế suất 0%

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự thủ tục và mẫu đơn ly hôn ?

1. Thuế suất 0%:áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dn tại khoản 3 Điu này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho t chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đi với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng đi với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gm: chng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

…”

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Amec ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa của một số đối tác ở nước ngoài (Trung Quốc, Canada). Công ty Amec ký hợp đồng bán lô hàng hóa trên cho Công ty Allypark (Trung Quốc). Theo trình bày của Công ty Amec, hàng hóa được chỉ định giao cho Ban thi công dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Việt Nam) nhận hàng và thực hiện thủ tục nhập khẩu tại hải quan Hải Phòng thì không thuộc trưng hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không đủ cơ sở để áp dụng thuế suất GTGT 0%. Công ty Amec thực hiện lập hóa đơn và kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty Amec liên hệ Chi cục Thuế Quận Hoàng để hướng dẫn chi tiết

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Amec được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC; .
-
Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?