TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9215/TCHQ-VNACCS
V/v chữ ký số trong khai báo phần mềm VNACCS/VCIS và bảo lãnh nộp thuế của ngân hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chinhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.
(Địa chỉ: số 25, Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Phúc đáp công văn số 87/NF ngày 10/07/2014 của Chinhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam về việc chữ ký số trong khai báo phầnmềm VNACCS/VCIS và bảo lãnh nộp thuế của ngân hàng”. Ban triển khai Dự ánVNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

1. Về việc chữ ký số của đại lý bị từ chối khi khai hải quan cho doanh nghiệpxuất nhập khẩu trong trường hợp sử dụng bảo lãnh chung:

- Hiện nay theo quy định về thủ tục hải quan điệntử, đại lý hải quan được phép sử dụng chữ ký số của mình để khai thay cho doanhnghiệp xuất nhập khẩu;

- Vướng mắc nêu tại văn bản số 87/NF ngày10/07/2014 của Chi nhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam không bởi chữ kýsố gây ra. Nguyên nhân vướng mắc là do:

+ Tổng công ty thép Việt Nam thuê Công ty CP Đại lýhàng hải Việt Nam (Mã số thuế: 0300437898004) khai thủ tục hải quan điện tử;

+ Tại giấy bảo lãnh số: 1243614007 và ký hiệu:BG1315103 do Ngân Hàng TMCP Công Thương Ba Đình phát hành với nội dung bảo lãnhchậm nộp thuế chỉ đề cập đến “Người được sử dụng bảo lãnh” là Tổng công ty thépViệt Nam (Mã số thuế: 0100100047) và không đề cập tới “Đơn vị đại diện sử dụngbảo lãnh” là Chi nhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam (Đại lý hải quan)dẫn đến việc hệ thống không chấp nhận giấy bảo lãnh trên.

2. Tổng cục Hải quan đề nghị:

- Trong trường hợp đại lý hải quan không được ngânhàng cấp phép tại mục “Đơn vị đại diện sử dụngbảo lãnh”, muốn khai hải quan thay Tổng công ty thép Việt Nam cần sử dụng chữký số của doanh nghiệp XNK để thực hiện khai hải quan;

- Trong trường hợp đại lý hải quan muốn sử dụng chữký số của đại lý để khai hải quan thay doanh nghiệp XNK cần đề nghị ngân hàngcấp phép tại mục “Đơn vị đại diện sử dụng bảo lãnh”.

Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS thông báo để Chinhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng Cục CNTT (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TK HQ
Nguyễn Trần Hiệu