BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9217/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về phân luồng của công ty TNHH dệt may Hoa Sen

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH dệt may Hoa Sen
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 493/CV /XNK ngày 14/7/2014 của Công ty TNHH dệt mayHoa Sen kiến nghị về việc Hệ thống thông quan điện tử thường xuyên phân luồngđỏ khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã kiểm tra nguyên nhân và kết quả cho thấy: Ngày01/7/2013 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnhTây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quanđối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theoquy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tạiNghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ) với số tiền phạt là710.432.545 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư số 175/2013/TT-BTCngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro tronghoạt động nghiệp vụ hải quan thì Công ty TNHH dệt may Hoa Sen thuộc diện doanhnghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế. Do đó, cơ quan hảiquan đã đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro cao nên hệ thống thông quan điện tửphân luồng đỏ đối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen.

Trong thời gian tới, khi Công ty dệt may TNHH Hoa Sen nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế, không để xảy ra vi phạm thì cơquan hải quan sẽ đánh giá và xếp hạng lại các hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện thủ tụchải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Đ/c Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN




Bùi Thái Quang