BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 922/BXD-KTXD

V/v: Công tác lấy ý kiến và áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Văn bản số 268/SXD-KTQH .HTKT ngày28/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về công tác lấy ý kiến, áp dụng đơn giá đối với quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Gò Tháp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Khu di tích Gò Tháp là khu chức năng ngoài đô thị có quy mô trên 500 ha. Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/ 2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thì phải lập quy hoạch chung xây dựng để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng;

Nội dung lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu di tích Gò Tháp được thực hiện theo quy định tại Điều 14, 16, 17, 18 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/0/2005 và hướng dẫn tại tiết e điểm 2 khoản 2 Phần II của Thông tư số 07/ 2008/TT-BXD ngày 7/4/2008;

Việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/0/2005.

2/ Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu di tích Gò Tháp được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (quy định áp dụng theo điểm 15 phần II của Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ).

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ KTQH, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn