CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 922/CP-VX
V/v kinh phí bổ sung chế độ cho cán bộ CNV trực tiếp thi công hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1523/GTVT-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2003; số 1755/GTVT-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3099/BKH /CSHT ngày 26 tháng 5 năm 2003), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6512-TC/ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2003), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 858 BXD/TCKT ngày 21 tháng 5 năm 2003) về kinh phí bổ sung chế độ cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp thi công hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng bổ sung một số chế độ đối với công nhân, viên chức trực tiếp thi công hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân; nguồn kinh phí lấy từ khoản kinh phí dự phòng còn lại của hai hợp đồng gói thầu 1A và 1B dự án Hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân, tổng giá trị bổ sung không vượt quá 38 tỷ đồng.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện, bảo đảm giá trị mỗi hợp đồng sau khi bổ sung không vượt quá gói thầu tương ứng đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng