TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 922/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2014.

Kính gửi:

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hìnhĐịa chỉ: 88 đường số 1, cư xá Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0101567589-010

Trả lời văn thư số 14/BRAC-KTTV ngày 08/01/2014 của Trungtâm về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2011của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế:

- Tại Điểm 2.b Điều 11 quy định khai thuế GTGT:

“...

Trường hợp người nộp thuếđủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuếtheo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất làcùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khaithuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theoquý:

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng đượcổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn địnhđầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

…”

- Tại Điểm 1.a Điều 16 quy định khaithuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức trả thu nhập:

Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpcó phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý.Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinhkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặcquý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và ápdụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừtrong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồngtrở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhậpthuộc diện khai thuế Giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuếtheo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

…”

Trường hợp Trung tâm xác định đủ điều kiện và thuộcdiện khai thuế GTGT theo quý nhưng đã gửi thông báo đến cơ quan quản lý thuếtrực tiếp về việc chuyển từ khai thuế GTGT theo quý sang khai thuế GTGT theotháng thì Trung tâm phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng ổn định đến hếtngày 31/12/2016. Từ 01/07/2013 Trung tâm xác định khai thuế TNCN theo tháng thìphải thực hiện khai thuế TNCN theo tháng đến hết 31/12/2013, từ 01/01/2014Trung tâm tự xác định khai thuế TNCN tháng hay quý theo quy định trên.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT3;
- Lưu (TTHT, HC).
121-3894/14-TPVu


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga