BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------------

Số: 922/TY-KD

V/v: Kiểm tra hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TW I & II.
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm, Cục Thú y tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động quản lý giết mổ và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Nội dung kiểm tra.

- Kiểm tra, đánh giá về việc quy hoạch, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

- Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y, việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm;

- Tổ chức kiểm tra thực tế một số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ buôn bán kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật;

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật;

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; phòng chống dịch bệnh Tai xanh, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng.

2. Thời gian kiểm tra:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Từ ngày 14 - 25/6/2010.

- Các đoàn thông báo cụ thể về thời gian kiểm tra cho các tỉnh.

3. Thời gian báo cáo:

Các Đoàn kiểm tra gửi báo cáo về Cục Thú y trước ngày 28/6/2010 để tổng hợp và báo cáo Bộ.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra:

4.1. Đoàn kiểm tra các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.

- Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, trưởng đoàn;

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng II.

4.2. Đoàn kiểm tra tại Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La.

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng I, trưởng đoàn.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW I.

4.3. Đoàn kiểm tra các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

- Lãnh đạo Phòng Kiểm dịch động vật, trưởng đoàn.

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng III.

4.4. Đoàn kiểm tra các tỉnh Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng IV, trưởng đoàn.

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW I.

4.5. Đoàn kiểm tra các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

- Ông Mai Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Thú y, trưởng đoàn.

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW II.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

4.6. Đoàn kiểm tra các tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng VI, trưởng đoàn.

- Lãnh đạo Bộ phận Thường trực tại TP Hồ Chí Minh.

4.7. Đoàn kiểm tra các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

- Lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng VII, trưởng đoàn.

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW II.

4.8. Lãnh đạo Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố liên quan tham gia đoàn kiểm tra trên địa bàn mà Chi cục Thú y đó phụ trách.

5. Để đợt kiểm tra đạt được những kết quả tốt, Cục Thú y yêu cầu Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố chuẩn bị báo cáo bằng văn bản:

- Công tác chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc quy hoạch, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

- Công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương;

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?

- Kết quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm;

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sơ chế có nguồn gốc động vật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố liên quan;
- Bộ phận TT Cục Thú y;
- Lưu VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?