VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 922/VPCP-ĐP
V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bảnsố 3248/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngcó ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thảo luận kỹ với các Bộ,ngành chức năng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy hoạch các ngành (đặcbiệt là về hạ tầng giao thông, có tính đến mối liên hệ trong khu vực và cảvùng; Về cơ chế và nguồn vốn đầu tư, vừa phù hợp pháp luật và có tính khả thi).Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và ký Quyết định Quyhoạch này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải,
Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng