B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9 220/T CHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn;
(99 Thành Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số SSY-1509-01 ngày25/9/2015 của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn và công văn số 2661/HQHCM-TXNK ngày 15/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về gia hạn nộpthuế ln 2 nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuấtkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 5Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ (có hiệu lực thi hànhtừ 1/1/2015) thì:

- Một trong các trường hợp được xemxét gia hạn thời hạn nộp thuế trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế là: “c)Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khu đ sản xuất hàng hóa xuất khu có chu kỳ sảnxuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đng hoặc kéo dài thời gian giao hàng;”

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối vớitrường hợp nêu trên là tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn đã đượcgia hạn nộp thuế lần 1 do chu kỳ sản xuất dài hơn 275 ngày nhưng chưa quá 02năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nay do đối tác nước ngoài thay đổi thiếtkế, phải kéo dài thời gian thi công, dẫn đến kéo dài thời gian giao hàng thì đềnghị Công ty căn cứ hồ sơ, thủ tục quy định tại Điều 135 Thôngtư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, liên hệ trực tiếp với CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh (nơi đăng ký tờ khai) để được xem xét, giải quyết giahạn nộp thuế lần 2. Tổng thời gian 02 lần gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02năm k từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biếtvà thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang