B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9 221/T CHQ-TXNK
V/v kết quả phân tích đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Strong way Việt Nam.
(Lô H15 đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phântích số 1534/TB-PTPLHCM ngày 13/7/2015 đối với mặt hàng “rô-to vòng trong củabơm rô-to”, “rô-to vòng ngoài của bơm rô-to”do Công ty TNHH Công nghiệp Strong way Việt Nam nhập khu thuộc tờ khai số 10033976784/A41 ngày 24/3/2015, đăng ký tại Chi cục HQ quản lýhàng đầu tư, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến vớiđơn vị chuyên môn về việc phân loại, xác định mã s của mặt hàng nêu trên. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bảnthông báo kết quả phân loại mặt hàng nêu trên khi nhận được ý kiến của đơn vịchuyên môn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệpStrong way được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPL Chi nhánh TP. HCM;
- CC HQ QL hàng đầu tư (Cục HQ TP. HCM);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh