VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9221/VPCP-ĐP
V/v Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8503/BKHĐT-CLPT ngày 08 tháng 12 năm 2011 về kết quả thẩm định Chiến lược pháttriển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nộiphù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; bảo đảm thốngnhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội thành phố Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếpthu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan và Nghị quyết Đại hộilần thứ XI để rà soát, hoàn chỉnh lại Chiến lược, trong đó cần thể hiện rõ, cụthể vai trò, vị trí của Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóacủa quốc gia, vai trò của Hà Nội đối với việc xây dựng và phát triển của các địaphương Vùng Thủ đô; vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước; xác định rõ phươnghướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược Thành phốđến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các chương trình, dự án quan trọng, có vaitrò động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, của Vùng và cảnước; trên cơ sở đó hoàn thiện lại dự thảo quyết định phê duyệt Chiến lược,trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (5b). pvc 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng