BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9224TC/CST
V/v thuế nhập khẩu ắc quy

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH MAXSUN

Trả lời Fax đề ngày 27/8/203 của Công ty TNHH MAXSUN về mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng ắc quy quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/ QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính thì:

Mặt hàng ắc quy bằng a xít chì, loại 6V hoặc 12V có dung lượng phóng điện không quá 200AH, thuộc mã số 8507.10.91 hoặc 8507.20.91, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm).

Mức thuế này được áp dụng đối với các tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan bắt đầu từ ngày 01/09/2003 nhằm khắc phục bất hợp lý về việc phân loại và quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng ắc quy a xít chì loại 6V hoặc 12V có dung lượng phóng điện không quá 200AH, không phân biệt ắc quy đó dùng cho ô tô hay xe máy đồng thời khuyến khích sản xuất và sử dụng ắc quy sản xuất trong nước nhằm tăng hàm lượng nội địa hoá ô tô tại Việt Nam

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHh MAXSUN được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp