VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9224/VPCP-KTTH
V/v ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạiTờ trình số 10717/TTr-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Quy chếxây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia; Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc ban hành Quy chế xâydựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia với nội dung như Bộ CôngThương đề nghị tại Tờ trình nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyếtđịnh ban hành Quy chế này; phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liênquan tổ chức triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng